Telecrome Italia
Telecrome Italia
2004
(Railwaystories, Pescara Central Station)
phone booths
3,5 km of multicolor wires

telecromeitalia telecromeitalia
telecromeitalia telecromeitalia
Documents:
- photo on Segno